Warning: fopen(backoffice/counter/count_17__.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in C:\Inetpub\vhosts\thaiwaterlily.com\httpdocs\show_article.php on line 31

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in C:\Inetpub\vhosts\thaiwaterlily.com\httpdocs\show_article.php on line 32

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in C:\Inetpub\vhosts\thaiwaterlily.com\httpdocs\show_article.php on line 33
 
 
เก็บข่าวบัว/Hot issue
ความรู้คู่บัว/Knowledge
เรื่องบัวเด่น/Waterlily Highlight
นานาสาระบัว/Miscellaneous
คุยกับเสริมลาภ/Talk with Us
 
 
คำถามที่พบบ่อย/FAQ
 
 
 
 
 

 
     
  เกี่ยวกับเรา/About Us  
     
 

   ประวัติย่อ ดร.เสริมลาภ วสุวัต      
         
      ดร.เสริมลาภ วสุวัต ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 8 จบการศึกษาปริญญาตรี    ปี พ.ศ.2496 ปริญญาโทและเอก จากมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี้ และมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน  สหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2499 และ 2502 รับราชการและทำงานส่วนตัวทางวิชาการของพืช ผัก       พืชหัว พืชเส้นใย พืชน้ำมัน ธัญพืช ยางพารา และบัว
 ผลงานของ ดร.เสริมลาภ จากการรับราชการในกรมการกสิกรรม (กรมวิชาการเกษตรปัจจุบัน) และเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทางการเกษตร 39 ปี และงานส่วนตัวอีก 10 ปี หลังเกษียณราชการ คือรางวัลจากองค์กร-องค์การต่างๆ 7 รางวัลคือ

1) ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2) ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) รางวัลจากสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย
4) สมาคมปรับปรุงพันธุ์และ ขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
5) สมาคมบัวและสวนไม้น้ำสากล
6) สมาคมยางพาราไทย และ
7) จากสมาคมนักเรียนเก่าและมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
 
     ปัจจุบัน ดร.เสริมลาภ อายุ 72 ปี ยังคงช่วยงานทางการเกษตรในฐานะที่ปรึกษากิติมศักดิ์ ที่ปรึกษา ประธาน และ/หรือกรรมการให้กับสมาคม องค์กร องค์การ ชุมชน ฯลฯ อยู่ 14 รายการ…  
  การศึกษา

พ.ศ. 2496 ปริญญาตรี สาขากสิกรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2499 ปริญญาโท สาขาพืชไร่และพืชสวน มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี้ สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2502 ปริญญาเอก สาขาโรคพืชและพันธุ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน         สหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์

พ.ศ. 2483 เลี้ยงไก่ในกรมทหารจังหวัดนครราชสีมา อายุ 10 ปี
พ.ศ. 2487 ปลูกผักขายในกรมทหารจังหวัดลพบุรี อายุ 14 ปี
พ.ศ. 2491-2492 คนงานสวนผัก (รดน้ำ พรวนดิน ปลูก ฉีดยา ฯลฯ) ลูกจ้างรายชั่วโมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อายุ 19 ปี
พ.ศ. 2493 ลูกจ้างบาร์ไอศครีมและนม (ปั่นไอศครีม ปั่นเนย บริกรร้าน จำหน่าย ฯลฯ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อายุ 20 ปี
พ.ศ. 2494 ปลูกผักขาย (ร่วมกับ ดร.สุธรรม อารีกุล ดร.สุขุม อัศเวศน์ อาจารย์ตระกูล สุวรรณโพธิ์ศรี) โดยขอใช้ที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อายุ 21 ปี
พ.ศ. 2495 เป็นลูกจ้างชั่วคราวทางวิชาการเกษตร กรมการกสิกรรม (กรมวิชาการเกษตรปัจจุบัน) อายุ 22 ปี
     
         
  พ.ศ. 2495-2496 ปลูกต้นและดอกไม้ขาย (หวาย กล้วยไม้ หน้าวัว แกรดดิโอลัส แอสเตอร์    ร่วมกับคุณแม่ทองสุก วสุวัต) อายุ 22-23 ปี
พ.ศ. 2496-2533 เป็นข้าราชการกรมการกสิกรรม (ต่อมาเปลี่ยนเป็นกรมกสิกรรมและกรมวิชาการเกษตรปัจจุบัน) อายุ 23-60 ปี
พ.ศ. 2497-2498 ได้รับทุน USOM ศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี้ สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2499-2502 เป็นลูกจ้างงานวิจัย (Research Assistance) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน และทุน ก.พ. ศึกษาต่อปริญญาเอก อายุ 26-29 ปี
พ.ศ. 2503-2506 พัฒนาระบบงานวิจัยทางพืชของกรมกสิกรรมเป็นระบบ “งานวิชาการรวมตามชนิดของโภคภัณฑ์” (Multidisciplinary - Commodity Approach) และได้ใช้กันมาถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2503-2533 ทำ-ร่วมทำ-เป็นที่ปรึกษา ให้การฝึกอบรม และสอนหนังสือให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย (เกษตรศาสตร์-ส่วนใหญ่ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ สงขลา-นครินทร์ ขอนแก่น แม่โจ้ พระจอมเกล้า ราชมงคล ราชภัฏ-เป็นครั้งคราว) หน่วยงานราชการ (กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปฏิรูปที่ดิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริม-อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) และเอกชน  ในเรื่องการศึกษา วิจัยและพัฒนาพืชผัก (แตง กระเทียม หอมหัวใหญ่   มันฝรั่ง ผักกาดหัว คะน้า ถั่วลันเตา) พืชไร่ (ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าวไร่ ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ฝ้าย มันสำปะหลัง ละหุ่ง ปอแก้ว) พืชอุตสาหกรรม (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ มะพร้าว)
พ.ศ. 2510 ร่วมกับ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ศ.ปวิณ ปุณศรี โดยการสนับสนุนของ                  ศ.อินทรีย์ จันทรสถิตย์ ก่อตั้งสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย และต่อมา สมาคมฯ ได้เข้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการขอพระราชทานจาก ดร.สันทัด โรจนสุนทร
พ.ศ. 2511 ร่วมกับ ดร.สันทัด โรจนสุนทร โดยการสนับสนุนจาก ม.ร.ว.จักรทอง   ทองใหญ่ ศ.อินทรีย์ จันทรสถิตย์ และสมาคมและพ่อค้ายางไทย จัดตั้ง “มูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตร”
พ.ศ. 2525-2527 และ (2528-2529) เป็นนายกสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่ง           ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนแรกด้วยการเลือกตั้งทั้งสองสมัย แต่ลาออกในการเลือกตั้งสมัยที่ 2 (พ.ศ. 2528-2529 ด้วยหวังว่าจะได้ไปทำงานยางต่างประเทศ)
พ.ศ. 2533-2542 ทำงานบางส่วนในเรื่องการสอน และเป็นที่ปรึกษาแก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เคยทำปี พ.ศ. 2503-2533 แต่งานส่วนตัวคือศึกษาและพัฒนาบัวประดับเป็นหลัก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน มีงานดังต่อไปนี้ :-
 อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อาจารย์พิเศษคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของข้าราชการในสังกัดคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 กรรมการมูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตร
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาสมาคมการเกษตรไทย
 ประธานกรรมการวิชาการ 253 มาตรฐานยางและผลิตภัณฑ์ยางของ สมอ.(ลาออกปี พ.ศ. 2544)
 ประธานคณะทำงาน ที่ปรึกษาการวิจัยและติดตามผลงานวิจัยและพัฒนา
 ผลิตภัณฑ์ยาง สนง. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 ประธานชมรมผู้รักบัวแห่งประเทศไทย (ชบท.)
 กรรมการชมรมพัฒนาและพิทักษ์การเกษตรแห่งชาติ (ชพกช.)
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ “ชมรมรักษ์กล้วย”
 ประธานคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ โครงการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ยาง
 สนง. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 ที่ปรึกษางานวิจัยและพัฒนาบัว สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่
 
     


เลือกหน้า

อ่าน 3731 Send to friend Print

 
 
 
 
   
Send to Friend Print this Page